ប្រូមូសិន ពិសេសសម្រាប់ ចូលជាសមាជិកថ្មី

ចុះឈ្មោះជាសមាជិកទទួលបានភ្លាមៗ 100%
ព័ត៌មានលម្អិត
 • សមាជិកថ្មី ទទួលបានទឹកប្រាក់បន្ 100% មិនលើសពី 50ដុល្លា
 • តម្រូវអោយសមាជិកទាំងអស់ ដាក់លុយយ៉ាងតិច 5ដុល្លា ឡើងទៅ
 • ទឹកប្រាក់បន្ថែមនេះ​ ត្រូវលេងអោយបាន ចំនួន 5ដង នៃទឹកប្រាក់សរុប ទើបអាចធ្វើការដកលុយបាន
  ឧទាហរណ៍៖
  សមាជិក ដាក់លុយមកដំបូងចំនួន 5ដុល្លា
  ទទួលបានការបន្ថែម 100% គឺមានចំនួន 10ដុល្លា សរុបគឺសមាជិកទទួលបានសរុប 10ដុល្លា
  សមាជិតត្រូវលេងអោយបាន 5ដង នៃទឹកប្រាក់សរុប គឺ =10 x 5 = 50 ដុល្លា ទើបអាចដកលុយបាន
 • សមាជិកដាក់លុយពេលបន្តរបន្ទាប់ ទទួលបានទឹកប្រាក់បន្ថែម 5%

ប្រូមូសិន ការណែនាំមិត្តភ័ក្រមកលេង

ណែនាំមិត្តភ័្រមកលេងនិងទទួលបានការបន្ថែម រហូតដល់ 10%
ព័ត៌មានលម្អិត
 • ទឹកប្រាក់បន្ថែម 10%
 • ទឹកប្រាក់បន្ថែមមិនលើសពី 50 ដុល្លា
 • ទឹកប្រាក់បន្ថែមនេះ​ ត្រូវលេងអោយបាន ចំនួន 5ដង នៃទឹកប្រាក់សរុប ទើបអាចធ្វើការដកលុយបាន

វិធីសាស្រ្ត ដាក់ប្រាក់-ដក់ប្រាក់ :

ធនាគារ អេបីអេ
ធនាគារ អេស៊ីលីដា
ធនាគារ កាណាឌីយ៉ា
ធនាគា អេអឹមខេ
វ៉ិង វេរលុយ
ទ្រូម៉ានីវេរលុយ
អីម៉ានីវេរលុយ
លីហួរ វេលុយ