វិធីសាស្រ្ត ដាក់ប្រាក់-ដក់ប្រាក់ :

ធនាគារ អេបីអេ
ធនាគារ អេស៊ីលីដា
ធនាគារ កាណាឌីយ៉ា
ធនាគា អេអឹមខេ
វ៉ិង វេរលុយ
ទ្រូម៉ានីវេរលុយ
អីម៉ានីវេរលុយ
លីហួរ វេលុយ